สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
จุฑามาศ กุลรัตน์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 
มณฑกัญจน์ คงสำราญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
พัชรี ศรีทองอ่อน
เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 
วารีรัตน์ อินทร์ชัยศรี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
พิศมัย ชัยชนะ
เจ้าหน้าที่สถิติ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
 
สถาพร แก้วพิลารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
สุธาทิพย์ มาปัสสา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
 
ชายชล เดชาจิรกิวิน
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองเลย
 
วีรชัย สาลาสุตา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเชียงคาน
 
นราธิป สีแสง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาแห้ว
 
ปพจน์ คงจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเอราวัณ
 
ว่าง -
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากชม
 
วีรภัทธ์ บุตรเต
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนาด้วง
 
สัมพันธ์ สุดหอม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอผาขาว
 
ศาสตรา แก้วโวหาร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอภูกระดึง
 
ศิริมา มูลหาวิเศษ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภหนองหิน
 
อรัญญา เหลาประเสริฐ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอภูหลวง
 
สุวิชา โกมลไสย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอด่านซ้าย
 
เอกพจน์ ขวัญเวียน
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าลี่
 
แสงสุรีย์ เปาะชะนะ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังสะพุง
 
ภิญโญ มีทาษี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอภูเรือ
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
 
มณฑกัญจน์ คงสำราญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
พัชรี ศรีทองอ่อน
เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
สถาพร แก้วพิลารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
มณฑกัญจน์ คงสำราญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
สิริลักษณ์ เหล่าโยธี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
 
กรรณิการ์ บุราณเดช
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
 
วารีรัตน์ อินทร์ชัยศรี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
สุธาทิพย์ มาปัสสา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
 
พิศมัย ชัยชนะ
เจ้าหน้าที่สถิติ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
อนุชา ปะทิรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
สถาพร แก้วพิลารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
มณฑกัญจน์ คงสำราญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
วารีรัตน์ อินทร์ชัยศรี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน