ประวัติความเป็นมา

16 มี.ค 2565      562 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

                   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และนำกรอบแนวคิด หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นปรับโครงสร้างภาคบริการให้เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นไทย รวมทั้งพัฒนาการกีฬาด้วยการรณรงค์ ส่งเสริมให้คนไทยเล่นกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

                   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่ดังนี้
1) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
2) อำนวยการประสานงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัด
3) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัดโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
7) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย