การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางบก มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก

17 พ.ย. 2563      209 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย พร้อมด้วยนาสาวพัชรี ศรีทองอ่อน เจ้าหน้าที่ TAC เลย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางบก มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline) ภายใต้โครงการการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และข้อเสนอแนะการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางบก เช่น ความปลอดภัยในการสัญจรทางบก ความปลอดภัยในกิจกรรมทางบก กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline) เพื่อศึกษาหารูปแบบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการประกอบธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรทางบกและกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางดำเนินการของผู้ปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นมาตรการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางบก ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบกโครงการการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี