การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

10 ก.ย. 2563      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 18.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณฑกัญจน์ คงสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อดำเนินการตรวจประเมินชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย