การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของจังหวัดเลย

2 ก.ย. 2563      33 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณฑกัญจน์ คงสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวพัชรี ศรีทองอ่อน เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของจังหวัดเลย เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์พาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์