บทบาทหน้าที่

14 พ.ย. 2562      1739 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บทบาทหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

1) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด

2) อำนวยการประสานงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัด

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด

5) ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัดโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

7) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย