ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างดวามเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ กลุ่มแผนงาน.....   26 พ.ย. 2564 4 ครั้ง
เอกสารการจ้างจัดงานโดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) เลขที่ การจัดงานโครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI .....   28 ต.ค. 2564 43 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ SHOW LOE! กิจกรรม SHOW LOEI BLOSS.....   28 ต.ค. 2564 37 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   28 ต.ค. 2564 36 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   26 ต.ค. 2564 38 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป.....   14 ต.ค. 2564 56 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   23 ก.ย. 2564 83 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI BLOSSOMS PhuRuea อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมา.....   22 ก.ย. 2564 100 ครั้ง
ร่าง TOR โครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI BLOSSOMS PhuRuea อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ......   22 ก.ย. 2564 76 ครั้ง