การอบรม "2022 Thailand's Moving Forward : Exploring the Next Frontier of Health Tourism คว้าโอกาสใหม่...2022 ปักธงประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ"

6 ก.ค. 2565      164 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด้วย กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยง สถานประกอบการและชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามบริบท ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรม "2022 Thailand's Moving Forward : Exploring the Next Frontier of Health Tourism คว้าโอกาสใหม่...2022 ปักธงประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 11 - 16 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบu Zoom Webinar