ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างดวามเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ กลุ่มแผนงาน.....   26 พ.ย. 2564 209 ครั้ง
เอกสารการจ้างจัดงานโดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) เลขที่ การจัดงานโครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI .....   28 ต.ค. 2564 248 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ SHOW LOE! กิจกรรม SHOW LOEI BLOSS.....   28 ต.ค. 2564 237 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   28 ต.ค. 2564 230 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   26 ต.ค. 2564 226 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   23 ก.ย. 2564 286 ครั้ง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW.....   22 ก.ย. 2564 87 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI BLOSSOMS PhuRuea อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมา.....   22 ก.ย. 2564 320 ครั้ง
ร่าง TOR โครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI BLOSSOMS PhuRuea อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ......   22 ก.ย. 2564 264 ครั้ง